ALGEMENE VOORWAARDEN

1.GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van VREYS BVBA. Bij bestelling, het geven van welke opdracht dan ook, of het aangaan van welke overeenkomst dan ook, aanvaardt de opdrachtgever/contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De contractant/koper verbindt er zich tevens toedeze voorwaarden te honoreren bij een eventuele doorverkoop.
Indien één of meerdere clausules nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, leidt dit niet tot vernietiging/nietigheid van de overige clausules van deze voorwaarden.

2.OFFERTES EN BESTELLINGEN ivm KOOP, HUUR, AANNEMING ea.

Onze prijzen zijn BTW exclusief en gelden slechts voor de gespecificeerde werken/ – goederen/ – prestaties/ – verhuur opgenomen in de offerte. Wat niet werd opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen in de offerte/prijs en wordt bijgevolg ook niet uitgevoerd, minstens niet zonder meerkost. Elke wijziging door de contractant aan diens opdracht of tengevolge van onvolledige/incorrecte informatie – wanneer dan ook – kan leiden tot een meerkost.
Offertes zijn vrijblijvend en vervallen indien zij niet ondertekend worden door de contractant binnen 30 dagen na uitgifte. Ondertekening geldt als aanvaarding.
Elke ondertekende offerte is slechts verbindend voor ons indien zij door ons ondertekend en bijgevolg aanvaard wordt. Weigering door onseen ondertekende offerte tegen te tekenen kan niet tot schadevergoeding leiden.
VREYS BVBA komt in elk geval enkel ter plaatse bij de contractant op uitdrukkelijke afspraak. Indien door ons bijkomende verplaatsingen dienen te gebeuren, veroorzaakt door toedoen van de opdrachtgever, zullen deze worden aangerekend aan de opdrachtgever, alsmede de bijkomende werkuren. 2.5 Onze definitieve offerte vernietigt en vervangt alle vorige offerten en briefwisseling.

3. OPMETING, INFORMATIE,

3.1 Opmeting gebeurt nadat de omringende werken hun definitieve vorm hebben aangenomen overeenkomstig de regels van het vakmanschap. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de door ons genomen maten. Afmetingen genomen door de opdrachtgever of derden,zelfs professionelen, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van BVBA VREYS.
3.2 Ten laatste bij de definitieve opmeting, verstrekt de opdrachtgever de nodige informatie betreffende eventuele hindernissen eigen aan het pand(vb elektrische leidingen, vloerverwarming, plinten, water, gas, enz..) die de plaatsing van de aannemingswerken zouden kunnen belemmeren of vertragen, bij gebreke waaraan BVBA VREYS niet aansprakelijk is voorenige schade uit dezen hoofde, welke dan ook uit, of vertraging van de werken.

4. LEVERING en PLAATSING en OPLEVERING en KLACHTEN

4.1 Gebeurlijke leveringstermijnen of uitvoeringsdatum werden steeds overeengekomen bij benadering en zijn niet verbindend voor BVBA VREYS. De opdrachtgever kan BVBA VREYS ten vroegste ingebreke stellen met inachtname van 1 maand volgend op de datum aangegeven als leverings/uitvoeringstermijn op de offerte.
4.2 Overschrijding van de leverings-/uitvoeringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever niet het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel of voor het geheel, of op niet- nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan behoudens kennelijk onredelijke wanprestatie van BVBA VREYS (zware fout).
4.3 Wanneer wij worden geconfronteerd met een situatie van overmacht,worden de termijnen van levering en/of uitvoering eveneens verlengd met de termijn waarin deze overmachtssituatie heeft bestaan en de overeenkomst niet kon worden uitgevoerd. Niet-tijdige levering van de materialen door de producent of derden valt onder overmacht. Onvolledige informatie vanwege de contractant valt tevens onder overmacht.
4.4 De plaatsing gebeurt op afspraak met de opdrachtgever, nadat de definitieve opmeting werd gedaan door ons en de opdrachtgever de nodige informatie betreffende het pand heeft verstrekt.
4.5 aanneming: De oplevering vindt plaats op datum van het einde van de werken. De oplevering geldt als aanvaarding van de zichtbare gebreken. BVBA VREYS blijft evenwel aansprakelijk voor de verborgen gebreken overeenkomstig artikel 2270 B.W. , die op straffe van niet- aanvaarding 48h na de ontdekking ervan dienen te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit maximaal gedurende 6 maanden na de oplevering, op straffe van verval van de vordering.
4.6 koop: Een gebeurlijk zichtbaar gebrek of een eventuele non- conformiteit van de levering dient uiterlijk 48h na de levering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, waarna dergelijke klacht niet meer wordt aanvaard. Een eventuele klacht op grond van verborgen gebreken, dient op straffe van nietigheid uiterlijk 48h na de ontdekking van het gebrek te worden gemeld bij aangetekend schrijven en zulks op straffe van verval van de vordering tot uiterlijk 6 maanden na de levering.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomende uit de overeenkomst, blijven de goederen/geleverde waar en gebruikte materialen eigendom van BVBA VREYS. Wij houden ons het recht voor de goederen/leveringen terug op te halen bij niet-betaling en onze prestaties op te schorten, zelfs deze mbt een andere offerte van de contractant.
5.2 Het risico gaat over bij de levering van de goederen/materialen. De koper/contractant is verantwoordelijk voor de goede bewaring.